OSA (Mỹ)

 English Writing Services (Đài Loan)

 Acceptediting (Đài Loan)

 WebShop (Elsevier, Hà Lan)

 Nature Publishing Group Language Editing (Nature, Anh)

 Scientific Editing (Macmillan, Anh)

 Script Readers (Anh)

· Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN: Gần 600.000 tài liệu in, tài liệu số và các CSDL trực tuyến như ScienceDirect, IEEE Xplore Digiatal Library, Spinger Nature, ProquestCentral, Scopus…

· Thư viện số tài liệu nội sinh Dsapce: trên 28.000 tên luận án, luận văn và trên 28.000 đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo.

· Thư viện giáo trình và sách điện tử Bookworm: trên 30.000 tên giáo trình và sách tham khảo điện tử, được xếp theo các mã môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo của các đơn vị đào tạo và nghiên cứu trong ĐHQGHN.

·  Thư viện Khoa Quốc tế, ĐHQGHN: trên 15.000 tài liệu in, tài liệu số thuộc các lĩnh vực Quản lý, Kinh tế, Khoa học, Công nghệ, Kế toán, Tài chính, Lịch sử, Văn học… bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc

Lên đầu trangLên đầu trang