Phát triển chung của ĐHQGHN, thực hiện vai trò tiên phong trong liên kết đào tạo quốc tế và hợp tác quốc tế, quốc tế hóa chương trình và tiệm cận các chuẩn mực giáo dục đại học thế giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực, đặc biệt ưu tiên khai thác các giá trị từ tính đặc thù của đơn vị; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội và với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương trong, ngoài nước để tạo các giá trị gia tăng và các sản phẩm độc đáo.Trở thành một cơ sở giáo dục đại học với môi trường đào tạo theo chuẩn mực kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kĩ năng hội nhập quốc tế. Hợp tác, chuyển giao tri thức cho các nước có trình độ thấp hơn và cung cấp các sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Trước mắt Trường Quốc tế xây dựng chương trình phát triển giai đoạn 5 năm đến năm 2022, xây dựng đội ngũ nhà khoa học trình độ cao, quản trị đại học hiện đại, xây dựng cơ sở vật chất, thu hút đầu tư, xã hội hoá; phát triển đa dạng hóa các mô hình đào tạo liên kết trong và ngoài nước, đa dạng hoá các loại hình đào tạo từ xa, thu hút học giả người Việt Nam ở nước ngoài, người Việt Nam tốt nghiệp ở nước ngoài, các chuyên gia giỏi; giai đoạn 2022-2025, hợp tác thành lập chi nhánh của các trường đại học đối tác nước ngoài tại Trường và mở các chi nhánh của Trường tại nước ngoài; thu hút sinh viên từ các nước trong khu vực ASEAN, cụ thể:
- Áp dụng mô hình quản trị đại học, quản lý chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng tiên tiến;
- Các chương trình đào tạo đặc sắc, hợp tác sâu với các trường đại học nước ngoài, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội;
- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn đầu ra hội đủ các phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp ở trong nước và khu vực, đạt chuẩn của các trường đại học đối tác;
- Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí của đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội;
- Lấy nghiên cứu khoa học làm nền tảng cho đào tạo chất lượng cao và chuyển giao tri thức, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học đối tác, các địa phương và doanh nghiệp;
- Phát triển đội ngũ cân đối, có phẩm chất đạo đức, năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế và khu vực;
- Tạo nguồn lực tài chính bền vững theo phương thức xã hội hóa, cổ phần hóa, phi lợi nhuận; xây dựng Trường Quốc tế đạt chuẩn khu vực và quốc tế.

Lên đầu trangLên đầu trang