Khóa học trực tuyến miễn phí về phương pháp nghiên cứu

 • Khóa học miễn phí này được tổ chức nhằm làm rõ bản chất của nghiên cứu khoa học và các phương pháp nghiên cứu. Nội dung của khóa học bao gồm tất cả những vấn đề cơ bản nhất của việc thực hiện công trình nghiên cứu khoa học ở trình độ sau đại học.
 • Khóa học sẽ đáp ứng được mong muốn của những người muốn đạt được sự hiểu biết về các cách tiếp cận và kĩ năng nghiên cứu và quan trọng hơn là khả năng ứng dụng các kĩ năng này vào chương trình học cũng như hoạt động nghiên cứu trong thực tiễn. Đặc biệt, khóa học này sẽ giúp ích cho những người phải thực hiện các công trình nghiên cứu theo yêu cầu của chương trình học nhưng họ không có điều kiện tham gia các khóa học về phương pháp nghiên cứu hoặc những người muốn cập nhật thêm kiến thức để nâng cao trình độ. Khóa học dành cho tất cả mọi người, vì vậy không đòi hỏi người tham gia phải có kiến thức hay kinh nghiệm nghiên cứu.

Cách làm việc với giảng viên hướng dẫn

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu được những căng thẳng, sức ép tâm lý phổ biến mà nghiên cứu sinh thường gặp và vì sao họ lại gặp những khó khăn này.
 • Thảo luận và đề xuất các chiến lược, cách tiếp cận giúp nghiên cứu sinh sẵn sàng đối mặt và vượt qua sức ép tâm lý này.
 • Giúp giáo sư tìm ra phương pháp hiệu quả để hướng dẫn nghiên cứu sinh hoàn thành tốt chương trình học.

Trong cẩm nang này, bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ về các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình sinh viên làm việc với giáo sư hướng dẫn và các gợi ý giúp giải quyết những vấn đề trên.

Phạm trù đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Bao gồm các nội dung sau:

 • Các xung đột có thể nảy sinh từ nghiên cứu
 • Không có sự liêm chính trong nghiên cứu
 • Xuất bản và sở hữu công trình nghiên cứu
 • Hợp tác trong nghiên cứu
 • Sự phản biện
 • Quản lý dữ liệu nghiên cứu

Các chủ đề chính:

 • Tính trung thực và độ tin cậy trong nghiên cứu
 • Tự do trình bày quan điểm và sự kiên định
 • Các mối quan hệ được chấp nhận và không được chấp nhận.
 • Giải quyết các xung đột nảy sinh trong quá trình nghiên cứu
 • Cảnh bảo đối với gian lận trong nghiên cứu
 • Quá trình nghiên cứu: làm hợp đồng và tiến độ báo cáo kết quả
 • Lưu trữ, sử dụng và xuất bản dữ liệu nghiên cứu và dữ liệu cá nhân
 • Những thách thức đối với nghiên cứu liên ngành
 • Phê duyệt và thông báo kết quả các dự án nghiên cứu

Nguồn tài liệu hỗ trợ nghiên cứu của Thư viện RMIT sưu tầm

Easy-cite là ứng dụng giúp sinh viên truy cập đến các chỉ dẫn về trích dẫn tài liệu kèm theo ví dụ minh họa. Ứng dụng này dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Quản lý dữ liệu nghiên cứu

23 (research data) Things is self-directed learning for anybody who wants to know more about research data.

 

Khóa học trực tuyến miễn phí về phương pháp nghiên cứu

 • Khóa học miễn phí này được tổ chức nhằm làm rõ bản chất của nghiên cứu khoa học và các phương pháp nghiên cứu. Nội dung của khóa học bao gồm tất cả những vấn đề cơ bản nhất của việc thực hiện công trình nghiên cứu khoa học ở trình độ sau đại học.
 • Khóa học sẽ đáp ứng được mong muốn của những người muốn đạt được sự hiểu biết về các cách tiếp cận và kĩ năng nghiên cứu và quan trọng hơn là khả năng ứng dụng các kĩ năng này vào chương trình học cũng như hoạt động nghiên cứu trong thực tiễn. Đặc biệt, khóa học này sẽ giúp ích cho những người phải thực hiện các công trình nghiên cứu theo yêu cầu của chương trình học nhưng họ không có điều kiện tham gia các khóa học về phương pháp nghiên cứu hoặc những người muốn cập nhật thêm kiến thức để nâng cao trình độ. Khóa học dành cho tất cả mọi người, vì vậy không đòi hỏi người tham gia phải có kiến thức hay kinh nghiệm nghiên cứu.

Cách làm việc với giáo sư hướng dẫn

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Hiểu được những căng thẳng, sức ép tâm lý phổ biến mà nghiên cứu sinh thường gặp và vì sao họ lại gặp những khó khăn này.
 • Thảo luận và đề xuất các chiến lược, cách tiếp cận giúp nghiên cứu sinh sẵn sàng đối mặt và vượt qua sức ép tâm lý này.
 • Giúp giáo sư tìm ra phương pháp hiệu quả để hướng dẫn nghiên cứu sinh hoàn thành tốt chương trình học.

Trong cẩm nang này, bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ về các vấn đề có thể nảy sinh trong quá trình sinh viên làm việc với giáo sư hướng dẫn và các gợi ý giúp giải quyết những vấn đề trên.

Phạm trù đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Bao gồm các nội dung sau:

 • Các xung đột có thể nảy sinh từ nghiên cứu
 • Không có sự liêm chính trong nghiên cứu
 • Xuất bản và sở hữu công trình nghiên cứu
 • Hợp tác trong nghiên cứu
 • Sự phản biện
 • Quản lý dữ liệu nghiên cứu

Các chủ đề chính:

 • Tính trung thực và độ tin cậy trong nghiên cứu
 • Tự do trình bày quan điểm và sự kiên định
 • Các mối quan hệ được chấp nhận và không được chấp nhận.
 • Giải quyết các xung đột nảy sinh trong quá trình nghiên cứu
 • Cảnh bảo đối với gian lận trong nghiên cứu
 • Quá trình nghiên cứu: làm hợp đồng và tiến độ báo cáo kết quả
 • Lưu trữ, sử dụng và xuất bản dữ liệu nghiên cứu và dữ liệu cá nhân
 • Những thách thức đối với nghiên cứu liên ngành
 • Phê duyệt và thông báo kết quả các dự án nghiên cứu

Nguồn tài liệu hỗ trợ nghiên cứu của Thư viện RMIT sưu tầm

Easy-cite là ứng dụng giúp sinh viên truy cập đến các chỉ dẫn về trích dẫn tài liệu kèm theo ví dụ minh họa. Ứng dụng này dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.

Quản lý dữ liệu nghiên cứu

23 (research data) Things is self-directed learning for anybody who wants to know more about research data.

 

Lên đầu trangLên đầu trang