Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác đào tạo đại học, sau đại học, ngoại ngữ bổ sung; quản lý sinh viên, học viên cao học.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Chủ nhiệm Khoa quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên và người học.

b) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch trung hạn, kế hoạch, chương trình công tác hằng năm về hoạt động đào tạo của Khoa.

c) Đầu mối tuyển sinh và xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo hằng năm/hằng học kỳ.

d) Phối hợp với các Bộ môn trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương học phần, giáo trình, tập bài giảng.

đ) Làm đầu mối lập kế hoạch phối hợp với các Bộ môn, đơn vị khác thực hiện việc xây dựng các đề án mở ngành đào tạo, xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo; tổ chức nghiệm thu các đề án sau khi hoàn tất.

e) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc môn học.

f) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học, bảo lưu, học lại, thi lại…

g) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế làm khóa luận hệ đại học, luận văn thạc sỹ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các lễ bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch khai giảng hệ đại học, hệ sau đại học; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng năm học.

i) Hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với người học; thư ký của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên.

j) Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Chủ nhiệm Khoa.

k) Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Khoa.

m) Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan.

l) Phối hợp với các Bộ môn trong việc mời, quản lý giảng viên thỉnh giảng tại Khoa.

Cơ cấu tổ chức: Tổng số: 19 cán bộ, trong đó:

Lãnh đạo phòng

01 Trưởng phòng (từ tháng 6/2014); 02 phó Trưởng phòng


Các Bộ phận chuyên môn/nghiệp vụ

I. Lãnh đạo Phòng

STT

Công việc

Chương trình đào tạo liên quan

Lãnh đạo phòng phụ trách

1

- Phụ trách chung và chủ trì các nhiệm vụ công tác của Phòng
- Quy hoạch ngành/chuyên ngành, phát triển chương trình đào tạo
- Quản lý tuyển sinh và đào tạo sau đại học
- Công nghệ thông tin đào tạo
- Công tác đối ngoại

Tất cả các chương trình

Mai Anh
Trưởng phòng
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 32)
(+84)902372688
anhmd@isvnu.vn

2

- Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu
- Đăng ký học sinh viên
- Thực tập thực tế, khoá luận tốt nghiệp
- Học vụ
- Khảo thí và đảm bảo chất lượng
- Trao đổi sinh viên

1. Chương trình cử nhân do ĐHQGHN cấp bằng
- Kinh doanh quốc tế
- Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
- Hệ thống thông tin quản lý
- Tin học và Kĩ thuật máy tính
- Phân tích dữ liệu kinh doanh
2. Chương trình đào tạo văn bằng 2

Phan Thị Ngọc Hoa
Phó trưởng phòng
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 25)
(+84)42084647
hoaptnh@isvnu.vn

1. Chương trình Tiếng Anh dự bị
2. Chương trình LKQT

- Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch ( ĐH Troy - Hoa Kỳ)
- Quản lý ( ĐH Keuka - Hoa Kỳ)
- Kế toán và Tài chính (ĐH East London - Anh)
- Marketing (song bằng VNU-HELP)
- Quản lý (song bằng VNU-Keuka)

Phạm Đỗ Hoài Nam
Phó trưởng phòng
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84) 967139670
namdph@isvnu.vn

3

- Tuyển sinh đại học

Cử nhân do ĐHQGHN cấp bằng và  LKQT

Phạm Đỗ Hoài Nam
Phó trưởng phòng
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84) 967139670
namdph@isvnu.vn

II. Chuyên viên

I. Bộ phận Tiếng Anh dự bị

1

- Xếp lớp Level
- Quản lý lớp
- Nhận đơn bảo lưu, thôi học
- Quản lý chứng chỉ tiếng Anh

Tiếng Anh dự bị

Bạch Hồng Yến
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84)15152828
yenbh@isvnu.vn

2

- Tổ chức thi

Tiếng Anh dự bị

Tô Tuấn Anh
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84)942426650
anhtt@isvnu.vn

II. Bộ phận các chương trình ĐHQGHN cấp bằng

1

- Cấp bảng điểm
- Tiếp nhận đơn đăng ký học
- Nhận đơn bảo lưu, thôi học
- Quản lý các lớp học phần

- Kinh doanh quốc tế
- Hệ thống thông tin quản lý

Nguyễn Thị Lê Vân
(84-24) 34750153
(+84) 986891391
vanntl@isvnu.vn

-Kế toán, Phân tích và Kiểm toán;
-Tin học và Kỹ thuật máy tính;
-Phân tích dữ liệu kinh doanh

Phạm Thị Minh
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 24)
(+84) 325691169
minhpt@isvnu.vn

2

- Xử lý các vấn đề liên quan đến học phí

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Nguyễn Thị Lê Vân
(84-24) 34750153
(+84) 986891391
vanntl@isvnu.vn

3

- Thanh toán giờ giảng dạy, trông thi cho giảng viên
- Quản lí sinh viên quốc tế

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Phạm Thị Minh
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 24)
(+84) 325691169
minhpt@isvnu.vn

4

- Xử lý học vụ
- Tổ chức thi kết thúc học phần
- Tổ chức Thực tập Thực tế, khóa luận tốt nghiệp
- Cấp bảng điểm đối với các trường hợp đi Thực tập, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học đối với các trường hợp đang xét tốt nghiệp.
- Tổ chức xét tốt nghiệp.

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Nguyễn Thị Thủy
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 24)
(+84)976869568
thuynt@isvnu.vn

5

- Đăng ký học
- Xếp lịch thi
- In bằng tốt nghiệp
- Cấp bảng điểm tốt điểm
- Tổ chức thi kết thúc học phần
- Đề xuất giảng viên
- Công nhận tương đương

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Thái Thị Huyền
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 24)
(+84)917730088
huyentt@isvnu.vn

6

- Quản trị Portal sinh viên, phần mềm Đào tạo đại học và Sau đại học, Quản trị nội dung website (phần Đào tạo)
- Xây dựng kế hoạch Đào tạo
- Xây dựng thời khóa biểu
- IT tuyển sinh

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Cao Văn Thắng
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 25)
(+84)975559279
thuynt@isvnu.vn

7

- Xử lý phúc khảo, hoãn thi.
- Quản lý thông tin sinh viên đăng ký học Lý luận chính trị tại các đơn vị ngoài Khoa Quốc tế, trong ĐHQGHN và cấp Giấy giới thiệu (nếu cần) cho sinh viên.
- Phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Kỹ năng bổ trợ đối với sinh viên tham gia các đợt học do Khoa Quốc tế tổ chức từ HK hè 2018-2019 (nếu cần).
- Khảo thí

Chương trình ĐHQGHN cấp bằng

Phạm Thị Tuyết Mai
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 24)
(+84)983445278
pttmai@isvnu.vn

III. Bộ phận LKQT

1

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu
- Cấp bảng điểm
- Tiếp nhận đơn đăng ký học
- Nhận đơn bảo lưu, thôi học
- Quản lý các lớp học phần
- Tổ chức thi
- Đề xuất giảng viên
- Thanh toán giờ giảng giảng viên
- Xử lí các vấn đề liên quan đến học phí
- Tổ chức Thực tập thực tế, Khóa luận tốt nghiệp
- Xét tốt nghiệp

 Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch (Troy)

Phạm Ngọc Hà My
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(84)934633464
mypnh@isvnu.vn

Quản lý (Keuka)

Phạm Phương Trang
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(84)986333232
trangpp@isvnu.vn

Kế toán và Tài chính (UEL); Chương trình Song bằng (VNU-HELP; VNU-Keuka)

Tô Tuấn Anh
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84)942426650
anhtt@isvnu.vn

2

Tuyển sinh các chương trình LKQT

- Quản trị Khách sạn, Thể thao và Du lịch ( ĐH Troy - Hoa Kỳ)
- Quản lý ( ĐH Keuka - Hoa Kỳ)
- Kế toán và Tài chính (ĐH East London - Anh)
- Marketing (song bằng VNU-HELP)
- Quản lý (song bằng VNU-Keuka)

Nguyễn Nhật Đức
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84)945080220
ducnn@isvnu.vn

IV. Bộ phận Sau đại học

1

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu
- Cấp bảng điểm
- Tiếp nhận đơn đăng ký học
- Nhận đơn bảo lưu, thôi học
- Quản lý các lớp học phần
- Tổ chức thi
- Đề xuất giảng viên
- Thanh toán giờ giảng giảng viên
- Xử lí các vấn đề liên quan đến học phí
- Tổ chức Thực tập thực tế, Khóa luận tốt nghiệp
- Xét tốt nghiệp

- Thạc sĩ Quản trị Tài chính - MFM (ĐHQGHN)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA ( ĐH Lunghwa (Đài Loan)
- Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing- MKT (ĐH Nantes (CH Pháp)

Nguyễn Thị Như Tâm
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ  25) tại HACINCO
(84-24) 3672 0999 tại  G8 - 144 Xuân Thuỷ
(+84)976 030 272
tamntn@isvnu.vn

Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế - BFA (ĐH Nantes (CH Pháp)

Trần Thị Hải Yến
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ  25) tại HACINCO
(84-24) 3672 0999 tại  G8 - 144 Xuân Thuỷ (+84)901550888
yentth@isvnu.vn

2


- Tuyển sinh các Chương trình Sau đại học;

- Thạc sĩ Quản trị Tài chính - MFM (ĐHQGHN)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA (ĐH Lunghwa (Đài Loan)
- Thạc sĩ Quản lí thông tin - MIM  (ĐH Lunghwa (Đài Loan)
- Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing- MKT (ĐH Nantes (CH Pháp)
- Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế - BFA (ĐH Nantes (CH Pháp)

Nguyễn Thị Như Tâm
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ  25) tại HACINCO
(84-24) 3672 0999 tại  G8 - 144 Xuân Thuỷ
(+84)976 030 272
tamntn@isvnu.vn

Trần Thị Hải Yến
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ  25) tại HACINCO
(84-24) 3672 0999 tại  G8 - 144 Xuân Thuỷ (+84)901550888
yentth@isvnu.vn

Mai Tô Kiều Trinh
(84-24) 3672 0999 tại  G8 - 144 Xuân Thuỷ
(+84) 862794190 
trinhmtk@isvnu.vn

Phạm Thị Cẩm Linh
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ  25) tại HACINCO
(+84)334581284
linhptc@isvnu.vn

3

- Thư ký các Hội đồng phỏng vấn tuyển sinh, Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học, Hội đồng xử lý học vụ các chương trình Sau đại học
- Phụ trách Microwebsite Tuyển sinh Sau đại học
- Quản lý dữ liệu, bằng và bảng điểm tốt nghiệp cựu học viên, cấp giấy xác nhận cực học viên các chương trình Sau đại học (Cựu học viên từ 2013 trờ về trước)
- Phối hợp tổ chức bảo vệ luận văn các chương trình Sau đại học

- Thạc sĩ Quản trị Tài chính - MFM (ĐHQGHN)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA (ĐH Lunghwa (Đài Loan)
- Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing- MKT (ĐH Nantes (CH Pháp)
- Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế - BFA (ĐH Nantes (CH Pháp)

Trần Đỗ Bảo Châu
(0243 5575992 - số máy lẻ 25)
(+84 982616893)
chautdb@isvnu.vn

4

Xây dựng các đề án bậc Sau đại học

- Thạc sĩ Quản trị Tài chính - MFM (ĐHQGHN)
- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - MBA (ĐH Lunghwa (Đài Loan)
- Thạc sĩ Nghiên cứu và Tác nghiệp Marketing- MKT (ĐH Nantes (CH Pháp)
- Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm quốc tế - BFA (ĐH Nantes (CH Pháp)

Nguyễn Nhật Đức
(84-24) 3557 5992 (máy lẻ 18)
(+84)945080220
ducnn@isvnu.vn


Lên đầu trangLên đầu trang