I. Thông tin chung
Tên phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Địa chỉ: Phòng 204, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:  024.3557 5992 (máy lẻ 14, 15)
Email: phongkhtc@isvnu.vn

Vị trí chức năng  
Phòng Kế hoạch Tài chính là một đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), có chức năng tham mưu giúp Chủ nhiệm Khoa về việc thực hiện công tác Kế toán - Tài chính; Kế hoạch tổng hợp. Kể từ khi thành lập, tập thể Phòng Kế hoạch Tài chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với sự năng động, sáng tạo và hiện đại, luôn kế thừa được tinh thần đoàn kết, tận tụy và đặc biệt là lòng yêu nghề và yêu Khoa. 

Trưởng phòng / Kế toán trưởng: ThS. Nguyễn Thị Tân
Phó trưởng Phòng: Nguyễn Hữu Khánh

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Công tác kế toán - tài chính
a) Xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Khoa và quản lý hoạt động kế toán, tài chính của Khoa theo đúng quy định của pháp luật.
b) Xây dựng các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm về tài chính cho Chủ nhiệm Khoa, xây dựng các báo cáo theo yêu cầu ĐHQGHN và các cơ quan hữu quan khác về tính hình tài chính của Khoa theo quy định hiện hành của Nhà nước.
c) Đánh giá hoạt động tài chính của Khoa, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Khoa.
d) Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, phù hợp với quy định của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa.
đ) Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình Ban Chủ nhiệm Khoa phê duyệt.
e) Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban chuyên môn thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa, các quy định khác của Khoa, của ĐHQGHN và của pháp luật.
f) Lập và nộp báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của Nhà nước.
g) Thực hiện việc chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTT, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, chi trả học bổng và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và cơ sở vật chất… của Khoa theo đúng quy định hiện hành.
h) Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo tài chính.
i) Hướng dẫn các phòng, đơn vị trong Khoa thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.
k) Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính thực hiện công tác kiểm kê và quản lý tài sản theo quy định.
l) Phối hợp với các đơn vị khác trong Khoa quản lý, thu học phí của sinh viên, học viên theo đúng quy định.

2. Công tác kế hoạch tổng hợp
a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Khoa phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ĐHQGHN và đôn đốc các đơn vị thực hiện sau khi được phê duyệt.
b) Tổng hợp công tác kế hoạch chung toàn Khoa và theo dõi, lập báo cáo cho Ban Chủ nhiệm Khoa về tiến độ công tác của các đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chung của Khoa.
c) Làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN có liên quan để phối hợp giải quyết công tác thống kê - kế hoạch của Khoa.
d) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng, báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm Khoa và đề nghị các đơn vị tham gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
đ) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê, kế hoạch của toàn Khoa phục vụ cho công tác báo cáo theo định kỳ của Khoa.

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Tân

Thạc sĩ

Trưởng phòng/ Kế toán trưởng

tannt@isvnu.vn

2

Nguyễn Thị Phượng

Cử nhân

Chuyên viên

phuongnt@isvnu.vn

3

Trịnh Thị Hương

Cử nhân

Chuyên viên

huongtt@isvnu.vn

4

Nguyễn Hữu Khánh

Cử nhân

Phó trưởng Phòng

khanhnh@isvnu.vn

5

Nguyễn Thị Xuân

Cử nhân

Chuyên viên

xuannt@isvnu.vn

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

Cử nhân

Chuyên viên

huyentrangnguyen@isvnu.vn

7

Lê Hồng Nhung

Trung cấp

Cán sự

nhunglh@isvnu.vn


Lên đầu trangLên đầu trang