Tài chính và quản lý

Lĩnh vực
Tài chính và quản lý

Lĩnh vực nghiên cứu chính 
Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công (điện và các tiện ích khác), Quản trị doanh nghiệp và các chủ đề quản lý tài chính khác;

Câu hỏi nghiên cứu     

- Quyết định tài chính doanh nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản lý và tài chính công ích

- Chính sách tài chính ưu đãi để khuyến khích đầu tư tư nhân vào R & D và cơ sở hạ tầng công cộng


Trưởng nhóm: TS. Nguyễn Phú Hưng

Thành viên:

- GS. Sabri Boubaker (EM Normandie Business School)

- GS. Staphne Goutte (Université de Versailles Saint-Quentin)

Thông tin liên hệ

Bộ môn Khoa học, Xã hội Kinh tế và Quản lý

TS. Nguyễn Phú Hưng

Email: hungnp@isvnu.vn          
Lên đầu trangLên đầu trang