- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN được ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

- Căn cứ Quy chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc ĐHQGHN;

- Căn cứ danh sách sinh viên bị cấm thi kết thúc học phần của giảng viên,

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên bị cấm thi kết thúc học phần học kỳ I - năm học 2018-2019 (sinh viên xem danh sách cấm thi trong file đính kèm). Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.


Chi tiết thông báo, sinh viên xem TẠI ĐÂY
Lên đầu trangLên đầu trang