Tên Trung tâm: Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

Địa chỉ: Phòng 407, Khoa Quốc tế, Nhà C, Làng sinh viên HACINCO, 99 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.3557 5992 (máy lẻ 38)


Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí là đơn vị trực thuộc Khoa Quốc tế, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ nhiệm Khoa về việc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí.


Giám đốc Trung tâm: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa


1. Công tác đảm bảo chất lượng 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng của Khoa;

b) Đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và chất lượng chương trình đào tạo tại Khoa, theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo, ĐHQGHN, các tổ chức kiểm định chất lượng trong khu vực và quốc tế;

c) Tổ chức thực hiện các hoạt động về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa theo quy định của ĐHQGHN và quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá trong Khoa;

d) Đầu mối xây dựng tham mưu giúp Chủ nhiệm Khoa ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và nghiên cứu các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn;

e) Tham gia các hoạt động đánh giá trong nước và quốc tế; tham gia giám sát hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng trong tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật;

f) Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá- kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Khoa;

g) Đầu mối tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong Khoa và cho các tổ chức xã hội, giáo dục trong Khoa;

h) Phối hợp với Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế.


2. Công tác khảo thí

a) Đầu mối tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi học phần; tư vấn, quản lý, cung cấp và đánh giá toàn bộ đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học;

b) Đầu mối xây dựng quy trình khảo thí và thực hiện các hoạt động về khảo thí trong Khoa;

c) Đầu mối tham mưu cho Chủ nhiệm Khoa ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn liên quan đến việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học;

d) Đầu mối tổ chức lưu giữ và chịu trách nhiệm về an toàn, bảo mật cơ sở dữ liệu của Khoa về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí;

e) Đầu mối thực hiện nhiệm vụ 3 công khai theo đúng quy định


3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao (công tác thanh tra giáo dục)


STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Phương Hoa

Thạc sĩ

Giám đốc Trung tâm

hoantp@isvnu.vn

2

Nguyễn Đặng Huy Đăng

Thạc sĩ

Trưởng bộ phận Đảm bảo chất lượng

dangndh@isvnu.vn

 

3

 

Nguyễn Lâm Chiến

Thạc sĩ

Chuyên viên

chiennl@isvnu.vn

 

 


Lên đầu trangLên đầu trang