Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc của Khoa Quốc tế, hoạt động trên cơ sở tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Quốc tế.

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức: Tầng 3 nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8735 999

1. Hoạt động đào tạo

a) Cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh, sinh viên, học viên, người học về ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự,…

b) Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giảng dạy và tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch.

2. Hoạt động tư vấn và dịch vụ

a) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

b) Tư vấn du học và hỗ trợ dịch vụ du học cho học sinh, sinh viên.

c) Chủ động khai thác, tổ chức thực hiện và chuyển giao các đề tài nghiên cứu ứng dụng, phổ biến kinh nghiệm, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác

a) Xây dựng, trình Chủ nhiệm Khoa phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với định hướng phát triển chung của Khoa.

b) Tìm kiếm đối tác, xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác nhằm phát huy các thế mạnh của Khoa.

c) Khai thác các cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

d) Tham gia đấu thầu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ nhiệm Khoa giao.

Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Đình Dũng

Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao tri thức: Tầng 3 nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 8735 999

Email: daotao_chuyengiaotrithuc@isvnu.vn

Lên đầu trangLên đầu trang